examen advanced

CO JE TO “CAE: CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH”?

Zkouška CAE testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Každý rok se hlásí k této zkoušce více než 50 000 kandidátů ve více než 60 zemích.

Certifikát CAE je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.

Držitel certifikátu CAE dokáže využívat angličtinu ve velmi širokém rozsahu - může se aktivně účastnit setkání a diskuzí, dokáže jasně vyjádřit své názory, rozumí složitým textům, mimo jiné obchodní korespondenci a hlášením.

CAE odpovídá úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


Více informací

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška CAE se skládá z pěti částí (tzv. Papers):

  • Čtení (Reading) tvoří 20% z konečné známky
  • Psaní (Writing) tvoří 20% z konečné známky
  • Use of English (Využití jazykových struktur) tvoří 20% z konečné známky
  • Poslech (Listening) tvoří 20% z konečné známky
  • Mluvený projev (Speaking) tvoří 20% z konečné známky

-Paper 1: Čtení (Doba trvání 1 hodina y 15 minut)
V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin, časopisů, letáků a informačních brožur. Kandidáti mají prokázat, že umí v textech najít konkrétní podrobné informace, pochopit jejich obecný smysl, domyslet si bezprostředně nevyjádřené významy, pochopit přístup jednotlivých postav k popisovaným záležitostem a jejich názory na různá témata.

Cvičení v této často zkoušky nají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů.

-Paper 2: Psaní (Doba trvání: 1 hodina y 30 minut)
V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, první o délce 180-220 slov a druhý o délce 220-260 slov. Jedná se např. o článek, dopis, zápis, poznámku nebo zprávu, úryvek letáku nebo brožury, recenzi, inzerát či návrh.

Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty, druhé je možné si vybrat z několika možností, mj. i na základě uvedené četby.

-Paper 3: Use of English (Doba trvání: 1 hodina)
V této části zkoušky je nutné prokázat schopnost využití angličtiny při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.

-Paper 4: Poslech (Doba trvání: 40 minut)
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy.

V nahrávkách se objevují různé přízvuky. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků, odhadnout postoje a názory, které projevují postavy z nahrávek.

Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, přiřazování, doplňování vynechaných míst v textu.

-Paper 5: Mluvený projev (Doba trvání: cca 15 minut)
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva kandidáti. Jeden zkoušející klade otázky kandidátům, druhý poslouchá. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod.

Ve druhé části dostane každý zkoušený dvě ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého kandidáta je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem.

Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba kandidáti na základě ilustrací obdržených od zkoušejícího a ústních pokynů.
V poslední fázi hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.

REGISTRACE NA ZKOUŠKU

Zkouška se koná každoročně v červnu a v prosinci.

Zkoušku CAE je možno vykonat v jakémkoli autorizovaném testovacím středisku. Existuje více než 2400 schválených center ve 130 zemích.

Pro registraci ke zkoušce CAE by uchazeči měli kontaktovat autorizované testovací středisko nejméně deset týdnů před samotnou zkouškou. Není možné registrovat se přímo přes UCLES.

OPRAVA ZKOUŠKY A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po skončení zkoušky jsou všechny zkouškové archy poslány do Cambridge, kde jsou také opravovány.

Dohled nad zkoušejícími u mluvené části zkoušky vykonává přísedící, kteří jsou za tímto účelem vyškolení.

Existuje pět stupňů (ne)úspěšného složení zkoušky CAE:

  • A, B, C (prospěl)
  • D, E (neprospěl)

Konečný výsledek se vypočítává sečtením dosažených bodů v jednotlivých částech zkoušky.

Osm týdnů po zkoušce obdrží každý kandidát písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete zhruba po třech měsících certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

KVALITA A NEZAUJATOST

Zkoušky EFL (Angličtina jako cizí jazyk) z Cambridge mají vysokou prestiž a mezinárodní uznání. Překonání EFL zkoušky vyžaduje v průměru tři roky práce.
Aby bylo zajištěno, že zkušební materiál je vhodný pro všechny etnické, vzdělávací a kulturní oblasti, používá se metoda tzv. "předběžné zkoušky", jejímž prostřednictvím se experimentuje se studenty příslušné úrovně před sestavením oficiální zkoušky.

UCLES pracuje s plně kvalifikovanými odborníky, kteří navrhují a opravují písemné zkoušky, stejně tak i ústní část.

Předtím než se nějaká škola nebo jiná instituce stane centrem EFL ověřena samotnou Cambridge, musí projít přísným výběrovým řízením.

UCLES

The University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) byla založena v roce 1858 jako oddělení University of Cambridge a stala se nejdůležitější hodnotící školou na světě v oblasti vzdělávání.

UCLES začala organizovat zkoušky EFL v roce 1913. V současné době nabízí širokou škálu služeb: specializované testy z obchodní angličtiny, akademickou angličtinu, angličtinu pro děti, stejně jako certifikáty a diplomy.

Každý rok se přihlásí ke zkouškám EFL z Cambridge asi 700 000.

ALTE

Členové ALTE (Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě) vyvinuli škálu pěti stupňů na označení úrovně jazyk, která slouží jako evropský ukazatel jazykových znalostí. Všechny Cambridgeské zkoušky jsou kontrolovány podle této škály.

end faq