banner-cpe

Co je to CPE: CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH?

Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Každý rok se hlásí k této zkoušce více než 60 000 kandidátů ve více než 70 zemích.

CPE odpovídá úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Je to nejvyšší možná úroveň zkoušky. V této úrovni má studen takovou znalost angličtiny, která mu umožňuje její výborné využití ve většině situací a zároveň je srovnatelná s úrovní znalosti angličtiny vzdělaného rodilého mluvčího.

Zkouška CPE testuje praktickou znalost angličtiny na nejvyšší úrovni pokročilosti a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - četbu, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.


Více informací

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška CAE se skládá z pěti částí (tzv. Papers), každá část má hodnotu 20% z konečné známky.

-Paper 1- Reading (Doba trvání: 1 hodina y 30 minut)
V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům pocházejícím z různého typu literárních děl, novin, časopisů a neliterárních projevů. Kandidáti musí prokázat, že plně rozumí čteným textům na úrovni jednotlivých slov, vyjádření, vět a odstavců a také, že plně chápou text jako celek.

-Paper 2- Writing (Doba trvání: 1 hodina y 30 minut)
V této části zkoušky je nutné napsat dvě práce, každá o délce asi 300-350 slov. Mohou to být texty jako dopisy, články, hlášení nebo recenze. Je nutné řídit se pokyny zadání.

-Paper 3- English in Use (Doba trváni: 1 hodina y 30 minut)
V této části zkoušky je nutné prokázat schopnost využití angličtiny při doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, přeformulování vět a vyjádření, při odpovídání na otázky a při psaní krátkého souhrnu.

-Paper 4-Listening (Doba trvání: cca 40 minut)
V této části se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých každodenních situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. diskuse, přednášky a rozhovory.

-Paper 5- Speaking (Doba trvání: cca 19 minut)
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva kandidáti. Jeden zkoušející klade otázky kandidátům, druhý poslouchá rozhovor.

Ústní zkouška se skládá ze tří částí: rozhovoru se zkoušejícím; úlohy, ke které je nutná spolupráce dvou kandidátů a individuálních výpovědí - souhrnů; závěrečné diskuze. Zkoušející řeší úkoly na základě obdržených ilustrací a textů.

REGISTRACE NA ZKOUŠKU

Zkouška se koná každoročně v červnu a v prosinci.

Zkoušku Cpe je možno vykonat v jakémkoli autorizovaném testovacím středisku. Existuje více než 2400 schválených center ve 130 zemích. Mnoho středisek přijímá i kandidáty, kteří nejsou studenti střediska. Seznam autorizovaných testovacích středisek naleznete na www.cambridge-efl.org.uk.

Pro registraci ke zkoušce CAE by uchazeči měli kontaktovat autorizované testovací středisko nejméně deset týdnů před samotnou zkouškou. Není možné registrovat se přímo přes UCLES.

OPRAVA ZKOUŠKY A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po skončení zkoušky jsou všechny zkouškové archy poslány do Cambridge, kde jsou také opravovány vysoce kvalifikovanými profesionály.

Dohled nad zkoušejícími u mluvené části zkoušky vykonává přísedící, kteří jsou za tímto účelem vyškolení.

Existuje pět stupňů (ne)úspěšného složení zkoušky CAE:

  • A, B, C (prospěl)
  • D, E (neprospěl)

Konečný výsledek se vypočítává sečtením dosažených bodů v jednotlivých částech zkoušky.

Osm týdnů po zkoušce obdrží každý kandidát písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete zhruba po třech měsících certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

KVALITA A NEZAUJATOST

Zkoušky EFL (Angličtina jako cizí jazyk) z Cambridge mají vysokou prestiž a mezinárodní uznání. Překonání EFL zkoušky vyžaduje v průměru tři roky práce.

Aby bylo zajištěno, že zkušební materiál je vhodný pro všechny etnické, vzdělávací a kulturní oblasti, používá se metoda tzv. "předběžné zkoušky", jejímž prostřednictvím se experimentuje se studenty příslušné úrovně před sestavením oficiální zkoušky.

UCLES pracuje s plně kvalifikovanými odborníky, kteří navrhují a opravují písemné zkoušky, stejně tak i ústní část.

Předtím než se nějaká škola nebo jiná instituce stane centrem EFL ověřena samotnou Cambridge, musí projít přísným výběrovým řízením.

ALTE

Členové ALTE (Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě) vyvinuli škálu pěti stupňů na označení úrovně jazyk, která slouží jako evropský ukazatel jazykových znalostí. Všechny Cambridgeské zkoušky, ať z obecné či odborné angličtiny, jsou kontrolovány podle této škály.

end faq