CO JE TO „FCE: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH“?

Cambridgeská zkouška FCE je zkouška vyšší střední úrovně pro studenty angličtiny. Každý rok se hlásí k této zkoušce více než 250 000 kandidátů ve více než 100 zemích. FCE je třetí na stupnici Cambridgeských zkoušek.

Certifikát FCE svědčí o tom, že ovládáte angličtinu na úrovni, která stačí k jejímu praktickému využití při práci v kanceláři i na postu manažera. Znalost angličtiny, kterou dokazuje certifikát FCE, bude především užitečná v případě, kdy vaše práce vyžaduje časté kontakty s cizinci. Držitelé certifikátu FCE si poradí i s vedením obchodní korespondence a telefonáty, budou schopni se účastnit školení vedených v angličtině, využívat anglické učebnice a číst články v angličtině.

Stejně jako všechny Cambridgeské zkoušky, také FCE pokrývá čtyři hlavní jazykové dovednosti: čtení, psaní, mluvený projev a poslech. Kromě toho, se rozšířují znalosti gramatiky a slovní zásoby, stejně jako studentova schopnost komunikovat anglicky v reálných situacích.

FCE je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.

FCE odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Více informací

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška FCE se skládá z pěti částí (tzv. Papers):

  • Čtení (Reading) tvoří 20% z konečné známky
  • Psaní (Writing) tvoří 20% z konečné známky
  • Use of English (Využití jazykových struktur) tvoří 20% z konečné známky
  • Poslech (Listening) tvoří 20% z konečné známky
  • Mluvený projev (Speaking) tvoří 20% z konečné známky

-Paper 1: Čtení (Doba trvání: 1 hodina)
V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně.
Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů.

-Paper 2: Psaní (Doba trvání: 1 hodina a 20 minut)
V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, první o délce 120-150 slov a druhý o délce 120-180 slov. Jedná se např. o email, dopis, článek do novin, zprávu z nějaké události, recenzi, žádost nebo esej.

Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty, druhé je možné si vybrat z několika možností, mj. i na základě uvedené četby.

-Paper 3: Use of English (Doba trvání: 45 minut)
V této části zkoušky je nutné prokázat schopnost využití angličtiny při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.

-Paper 4: Poslech (Doba trvání: 40 minut)
V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky mohou zahrnovat rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy.

Všechny nahrávky, ve kterých se objevují různé druhy přízvuků, uslyší kandidáti dvakrát. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a také porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků.

Úlohy, které je nutné řešit v této části zkoušky, jsou výběr jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování vynechaných míst v textu.

-Paper 5: Mluvený projev (Doba trvání: 14 minut)
Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva kandidáti. Jeden zkoušející klade otázky kandidátům, druhý poslouchá. První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod.

Ve druhé části dostane každý kandidát dvě barevné ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem.

Třetí fáze je úloha, kterou řeší oba kandidáti spolu na základě ilustrací obdržených od zkoušejícího.

V poslední fázi zkoušení hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.

REGISTRACE NA ZKOUŠKU


Zkouška se koná každoročně v březnu, v červnu a v prosinci. Zkoušku FCE je možno vykonat v jakémkoli autorizovaném testovacím středisku. Existuje více než 2400 schválených center ve 130 zemích.

Pro registraci ke zkoušce FCE by uchazeči měli kontaktovat autorizované testovací středisko nejméně deset týdnů před samotnou zkouškou. Není možné registrovat se přímo přes UCLES.

OPRAVA ZKOUŠKY A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po skončení zkoušky jsou všechny zkouškové archy poslány do Cambridge, kde jsou také opravovány.

Dohled nad zkoušejícími u mluvené části zkoušky vykonává přísedící, kteří jsou za tímto účelem vyškolení.

Existují pět stupňů (ne)úspěšného složení zkoušky FCE:

  • A, B, C (prospěl)
  • D, E (neprospěl)

Konečný výsledek se vypočítává sečtením dosažených bodů v jednotlivých částech zkoušky.
Osm týdnů po zkoušce obdrží každý kandidát písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete zhruba po třech měsícech certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

end faq