CO JE TO „KET ENGLISH TEST“?

KET je první zkouškou Cambridge ESOL dle úrovně pokročilosti. Každý rok se hlásí k této zkoušce více než 30 000 kandidátů ve více než 60 zemích.

KET je zkouška pro začátečníky z angličtiny. Úspěšné zvládnutí této zkoušky znamená, že student zvládne nezbytné jazykové dovednosti pro komunikaci v každodenním nebo v pracovním prostředí.

Stejně jako všechny Cambridgeské zkoušky, také KET pokrývá čtyři hlavní jazykové dovednosti: čtení, psaní, mluvený projev a poslech. Kromě toho, se rozšířují znalosti gramatiky a slovní zásoby, stejně jako studentova schopnost komunikovat anglicky.

KET odpovídá úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Více informací

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška KET se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

Čtení a psaní (Reading and Writing) tvoří 50% z konečné známky
Poslech (Listening) tvoří 25% z konečné známky
Mluvený projev (Speaking) tvoří 25% z konečné známky

-Paper 1: Čtení a psaní (Doba trvání: 1 hodina a 10 minut)
V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát by měl být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami.
Pokud jde o psaní testu, kandidáti musí plnit různé úkoly, jako například: vyplnění mezer v textu, vyplnit formulář a napsat jednoduchý text o délce 20-25 slov.

-Paper 2: Poslech (Doba trvání: cca 25 minut)
V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou nahrány v mírném tempu.

-Paper 3: Ústní projev (Doba trvání: 8-10 minut)
Kandidáti jsou zkoušeni v párech, budou mluvit mezi sebou a se zkoušejícím. Hodnotí se schopnost používání angličtiny v interakci. Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně.

REGISTRACE NA ZKOUŠKU


Zkouška se koná šestkrát do roka: v březnu, v květnu, v červnu (dva termíny), v listopadu a v prosinci. Zkoušku KET je možno vykonat v jakémkoli autorizovaném testovacím středisku. Existuje více než 2400 schválených center ve 130 zemích.

Pro registraci ke zkoušce KET by uchazeči měli kontaktovat autorizované testovací středisko nejméně deset týdnů před samotnou zkouškou. Není možné registrovat se přímo přes UCLES.

 

OPRAVA ZKOUŠKY A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po skončení zkoušky jsou všechny zkouškové archy poslány do Cambridge, kde jsou také opravovány.

Dohled nad zkoušejícími u mluvené části zkoušky vykonává přísedící, kteří jsou za tímto účelem vyškolení.

Existují čtyři stupně (ne)úspěšného složení zkoušky KET: prospěl s úspěchem, prospěl, skoro prospěl a neprospěl. Konečný výsledek se vypočítává sečtením dosažených bodů v jednotlivých částech zkoušky.

Pět nebo šest týdnů po zkoušce obdrží každý kandidát písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete zhruba po deseti týdnech certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

end faq