CO JE TO „PET: PRELIMINARY ENGLISH TEST“?

Cambridgeská zkouška PET je zkouška nižší střední úrovně pro studenty angličtiny. Každý rok se hlásí k této zkoušce více než 70 000 kandidátů ve více než 80 zemích. PET je druhá na stupnici Cambridgeských zkoušek .

Úspěšné zvládnutí této zkoušky znamená, že student zvládne komunikaci v angličtině v různých životních a pracovních situací.
Stejně jako všechny Cambridgeské zkoušky, také PET pokrývá čtyři hlavní jazykové dovednosti: čtení, psaní, mluvený projev a poslech. Kromě toho, se rozšířují znalosti gramatiky a slovní zásoby, stejně jako studentova schopnost komunikovat anglicky.

PET odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.


 

Více informací

ČÁSTI ZKOUŠKY

Zkouška PET se skládá ze tří částí (tzv. Papers):


Čtení a psaní (Reading and Writing) tvoří 50% z konečné známky
Poslech (Listening) tvoří 25% z konečné známky
Mluvený projev (Speaking) tvoří 25% z konečné známky

-Paper 1: Čtení a psaní (Doba trvání: 1 hodina a 30 minut)
Očekává se, že kandidáti rozumějí veřejným plakátům a nápisům. Musí také extrahovat data z krátkých textů, prokázat pochopení postavení spisovatele a stanoviska, které mohou vyvolat ve čtenáři.
Pokud jde o psaní, kandidáti by měli být schopni popsat události a situace a vyjádřit své názory.

-Paper 2: Poslech (Doba trvání: cca 30 minut)
Kandidáti musí být schopni porozumět dialogům a extrahovat z nich data.

-Paper 3: Ústní projev (Doba trvání: cca 11 minut)
Kandidáti jsou zkoušeni v párech. Dva zkoušející vyhodnocují ústní projev obou kandidátů, kteří musí pochopit otázky a vhodně na ně reagovat

REGISTRACE NA ZKOUŠKU


Zkouška se koná šestkrát do roka: v březnu, v květnu, v červnu (dva termíny), v listopadu a v prosinci. Zkoušku PET je možno vykonat v jakémkoli autorizovaném testovacím středisku. Existuje více než 2400 schválených center ve 130 zemích.

Pro registraci ke zkoušce PET by uchazeči měli kontaktovat autorizované testovací středisko nejméně deset týdnů před samotnou zkouškou. Není možné registrovat se přímo přes UCLES.

 

OPRAVA ZKOUŠKY A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po skončení zkoušky jsou všechny zkouškové archy poslány do Cambridge, kde jsou také opravovány.

Dohled nad zkoušejícími u mluvené části zkoušky vykonává přísedící, kteří jsou za tímto účelem vyškolení.

Existují čtyři stupně (ne)úspěšného složení zkoušky PET: prospěl s úspěchem, prospěl, skoro prospěl a neprospěl. Konečný výsledek se vypočítává sečtením dosažených bodů v jednotlivých částech zkoušky.

Pět nebo šest týdnů po zkoušce obdrží každý kandidát písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete zhruba po deseti týdnech certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

end faq