ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ορίζει τις γενικές πληροφορίες που οι  πάροχοι υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας οφείλουν να θέτουν στη διάθεση των καταναλωτών και των χρηστών, κατά το άρθρο 10 του Ν. 34/2002 (Ισπανία) της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Ως εκ τούτου:

1)Τιτλούχος της ιστοσελίδας
Το CAMBRIDGE INSTITUTE είναι οργάνωση που ασχολείται με την άτυπη εκπαίδευση και που εδρεύει στην Plaza España 6.  28008, Μαδρίτη, με Α.Φ.Μ A-53866299 και εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης, τόμος  20.031, 208, φύλλο M- 353343. Τηλέφωνο: 91 758 7556, φαξ: 91 540 0727, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@cambridgeinstitute.net

2)ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ
Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών που το Cambridge Institute θέτει δωρεάν στη διάθεση των Χρηστών της ιστοσελίδας http://www.cambridgeinstitute.net. Το περιεχόμενο της παρούσης Νομικής Ειδοποίησης μπορεί να υποστεί αλλαγές. Η αποδοχή της από την πλευρά του χρήστη σχετίζεται με τη Νομική Ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε από το Cambridge Institute τη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ο χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να διαβάζει προσεχτικά την παρούσα Νομική Ειδοποίηση. Επίσης, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα  http://www.cambridgeinstitute.net υπόκειται σε όλες τις νομικές ειδοποιήσεις, τους όρους χρήσης και τις οδηγίες που γνωρίζει ο χρήστης Cambridge και που αντικαθιστούν, συμπληρώνουν και/ή τροποποιούν την παρούσα Νομική Ειδοποίηση.

3)ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο χρήστης οφείλει να κάνει χρήση των υπηρεσιών, προϊόντων και  υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που προσφέρονται από το  Cambridge Institute  μέσω της ιστοσελίδας http://www.cambridgeinstitute.net σύμφωνα με το νόμο, και σύμφωνα με την παρούσα Νομική Ειδοποίηση και τις υπόλοιπες ανακοινώσεις και οδηγίες που γνωστοποιούνται σε αυτόν, καθώς και της ηθικής και των γενικών ηθών και της δημόσιας τάξης.

Σε γενικές γραμμές, η πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες της ιστοσελίδας δεν απαιτεί προηγούμενη συνδρομή ή εγγραφή του χρήστη.  Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω , η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη συμπλήρωση του εντύπου κράτησης, συνδρομής ή εγγραφής. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης εγγυάται την αυθεντικότητα και ειλικρίνεια όλων των προσωπικών στοιχείων που επικοινωνεί κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής ή συνδρομής.

Ο χρήστης συμφωνεί και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση όλων των πληροφοριών που παρέχονται, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται, κάθε στιγμή, στην τρέχουσα κατάστασή τους. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει ο χρήστης θα πραγματοποιείται από το Cambridge Institute και θα είναι υποκείμενη στην Πολιτική Προστασίας που εμπεριέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα.

4)ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, τα λογότυπα, οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες κάθε είδους, που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του Cambridge Institute, συνεπώς, δεν μπορούν να αναπαραχθούν, διανεμηθούν δημοσίως, να τροποποιηθούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας χωρίς την άδεια του Cambridge Institute. Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνεται, χωρίς αυτή η απαρίθμηση να έχει περιοριστικό χαρακτήρα, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι εικόνες, το λογισμικό, οι σύνδεσμοι και το λοιπό οπτικό ή ακουστικό περιεχόμενο, καθώς και το graphic design και οι κωδικοί.  

Ο χρήστης δεν πρέπει να λαμβάνει το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μέσα ή διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που, ανάλογα την περίπτωση,  ενδείκνυνται , είναι διαθέσιμες ή, γενικά, από αυτές που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο, με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης ή απενεργοποίησης της ιστοσελίδας ή/και του περιεχόμενού της.
 
Οι πιθανές αναφορές που γίνονται στην ιστοσελίδα του Cambridge Institute για κάθε προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία, σύνδεση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα, την εμπορική επωνυμία, το κατασκευαστή ή το διαχειριστή κ.τ.λ, που ανήκουν σε τρίτα μέρη δεν αποτελούν ή συνεπάγονται έγκριση από την πλευρά του Cambridge Institute.

5)ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

α)Περιεχόμενα
Τα δεδομένα, κείμενα, πληροφορίες, εικόνες ή ήχοι που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.cambridgeinstitute.net  εμφανίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς για όσους ενδιαφέρονται για αυτά, χωρίς η πρόσβαση σε αυτά να δημιουργεί εμπορικές συμβατικές ή επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των χρηστών του Cambridge Institute. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών που παρέχονται στη ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο σε έντυπη μορφή, υπερισχύουν οι πρώτες. Ο χρήστης προειδοποιείται ότι, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οφείλει να επαληθεύει τις πληροφορίες, επικοινωνώντας στο  (+34) 91  758  7556  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cambridgeinstitute.net

β)Διαθεσιμότητα και συνέχιση:
Το Cambridge Institute αποκλείει, στο βαθμό που το νομικό σύστημα επιτρέπει, οποιαδήποτε ευθύνη για τις ζημιές ή αποζημιώσεις κάθε είδους που προκαλούνται από έλλειψη διαθεσιμότητας ή συνέχισης της πρόσβασης στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες. Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι, κατ’αρχήν, επ’ α’οριστον, Ωστόσο, το Cambridge Institute μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή.

γ) Ιοί και κακόβουλοι κώδικες
Το Cambridge Institute αποκλείει, στο βαθμό που το νομικό μας σύστημα το επιτρέπει, κάθε ευθύνη για ζημιές ή αποζημιώσεις, κάθε είδους, που μπορεί να προκληθούν από ιούς ή άλλους κακόβουλους κώδικες στο περιεχόμενο, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή, τα ηλεκτρονικά έγγραφα ή αρχεία των χρηστών.

δ)Σύνδεση
Το Cambridge Institute αποκλείει, στο βαθμό που το νομικό μας σύστημα επιτρέπει, οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή αποζημιώσεις κάθε είδους που προκαλούνται στους χρήστες από τη χρήση τεχνικών συνδέσμων (links), καταλόγων και εργαλείων αναζήτησης, που επιτρέπουν στους χρήστες την πρόσβαση ιστοσελίδων που ανήκουν ή/και τις διαχειρίζονται τρίτοι.

ε)Κατάχρηση:
Το Cambridge Institute δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα, που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή/και τη χρήση των πληροφοριών σε αυτήν. Ούτε φέρει ευθύνη για την παράνομη χρήση που μπορούν να κάνουν τρίτα πρόσωπα, όσον αφορά στις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά σήματα που δεν είναι ιδιοκτησία του Cambridge Institute, αλλά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του.

6)ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να ζητήσετε κάποια από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμπληρωθεί η αντίστοιχη φόρμα προσωπικών δεδομένων ή η φόρμα εγγραφής ή συνδρομής. Το Cambridge Institute θα χρησιμοποιήσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε αυστηρή συμμόρφωση με τη Πολιτική Προστασίας που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

7)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όλες οι κοινοποιήσεις ή ανακοινώσεις για τους χρήστες του Cambridge Institute θεωρούνται αποτελεσματικές, σε κάθε περίπτωση, όταν απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης μέσω κάποιας από τις παρακάτω μεθόδους:
 
-    Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση Plaza de España 6, 28008, Μαδρίτη
-    Με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cambridgeinstitute.net
-    
Ομοίως, όλες οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιεί το Cambridge Institute στο χρήστη θεωρούνται αποτελεσματικές, για κάθε σκοπό, όταν διεξάγονται με κάποιο από τους παρακάτω τρόπους:
-    Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση που ο χρήστης έχει κοινοποιήσει προηγουμένως στο Cambridge Institute
-    Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή φαξ στο νούμερο που ο χρήστης έχει προηγουμένως κοινοποιήσει στο Cambridge Institute
-    Με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο χρήστης έχει κοινοποιήσει στο Cambridge Institute

Ως εκ τούτου, προκειμένου οι κοινοποιήσεις αυτές να έχουν ισχύ, γίνεται σαφές ότι ο χρήστης δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή και εν ισχύ κατά την ημερομηνία επικοινωνίας τους, με τη δέσμευση για γνωστοποίηση σε περίπτωση αλλαγής τους.

8) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Τα μέρη υπόκεινται, κατ’ επιλογή, για την επίλυση διαφωνιών και την επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης, στα δικαστήρια όπου είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης. Επίσης, ως εταιρεία που σέβεται την  CONFIANZA ONLINE και τον Κώδικα Δεοντολογίας, στην περίπτωση διαφωνιών που προκύπτουν από την πρόσληψη και την online διαφήμιση, την προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία ανηλίκων και πρόσβαση, ο χρήστης θα μπορεί να συμβουλευτεί το σύστημα επίλυσης δικαστικών διαφορών της CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

 


 

 
    lcci-logo-p madrid-excelente-logo-p tp-ue-mt-logo-p    
 
logoestilocasablanca 
Ινστιτούτο Μαθήματα   Επικοινωνία
Ποιοι είμαστε; Γενικά Αγγλικά   icon-telef-p (+34) 917 587 555
Πώς εργαζόμαστε Επαγγελματικά Αγγλικά   icon-direccion-p Plaza de España 6, Madrid
Πιστοποιήσεις      
Το διδακτικό μας προσωπικό    
 
Eντοπίστε μας:
facebook-pie linkedin-pie twitter-pie google-pie youtube-pie blog-pie
Χαιρετισμός της Διεύθυνσης    
Πού βρισκόμαστε;