Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s právnymi predpismi španielskeho kráľovstva s ustanoveniami článku 5 zákona 15/1999 zo dňa 13. decembra, o ochrane osobných údajov, a zákona 34/2002 z 11. júla, o elektronických komunikáciách a elektronickom obchode, Cambridge Institute, ako vlastník domény www.cambridgeinstitute.net, informuje užívateľa siete o svojej politike na ochranu osobných údajov tak, aby každý užívateľ slobodne a dobrovoľne dal súhlas, či chce poskytnúť Cambridge Institute svoje osobné údaje , ktoré môžu byť vyžadované pri vyplnení internetového formulára, alebo pri objednávke na akékoľvek služby ponúkané na webovej stránke. Cambridge Institute si vyhradzuje právo tieto zásady ochrany súkromia kedykoľvek upraviť alebo aktualizovať podľa nových právnych predpisov alebo judikatúre, a to bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akejkoľvek zmeny tohto dokumentu, zverejní Cambridge Institute jeho nové znenie na tomto mieste. Akékoľvek úpravy sa budú vzťahovať na všetky informácie zhromaždené Cambridge Inštitútom, vrátane informácií už zhromaždených.

Niektoré služby ponúkané v sieti webových stránkach Cambridge Institute môžu obsahovať podmienky alebo osobitné ustanovenia o ochrane osobných údajov. Zhromaždené osobné údaje budú spracovávané automaticky a budú začlenené do počítačového databázového systému www.cambridgeinstitute.net, A on ako vlastník je zodpovedný za ochranu svojho databázového systému.

Za týmto účelom Cambridge Institute bude poskytovať užívateľom zodpovedajúce technické prostriedky, aby mali predchádzajúci prístup k týmto Zásadám o ochrane osobných údajov alebo k akejkoľvek inej príslušnej informáciu a mohli dať svoj súhlas, aby www.cambridgeinstitute.net mohol pristúpiť k automatickému spracovaniu ich osobných údajov.

S výnimkou oblastí, kde je uvedené inak, odpovede na otázky týkajúce sa osobných údajov sú dobrovoľné, a ich neuvedenie nebude mať za následok pokles kvality alebo množstva dotknutých služieb, pokiaľ nie je uvedené inak. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov je v záujme zachovania zmluvného vzťahu založeného s cambridgeinstitute.net; za účelom riadenia, správy, poskytovanie, rozširovanie a zlepšovanie služieb, ku ktorým sa užívateľ rozhodne prihlásiť; za účelom registrácie užívateľa; za účelom adekvátneho využitia týchto služieb podľa preferencií a vkusu užívateľov; za účelom prieskumu využitia služieb zo strany užívateľov; s cieľom navrhnúť nových služieb; za účelom zasielania aktualizácií služieb; za účelom zasielania, ako tradičnými tak elektronickými prostriedkami, informácií o technických, prevádzkových a obchodných podmienkach a za účelom zasielania informácií o produktoch a službách ponúkaných na alebo prostredníctvom www.cambridgeinstitute.net teraz iv budúcnosti.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov je tiež prostredníctvom zasielaného dotazníkového formulára, na ktorý používateľ nie je povinný odpovedať. Cambridge Institute prijal bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov požadované zákony v Španielskom kráľovstve a nainštaloval všetky dostupné technické prostriedky, aby zabránil strate, zneužitiu, pozmenenie, neoprávnenému prístupu a krádeži osobných údajov, ktoré mu poskytli užívatelia. Užívateľ by si však mal byť vedomý toho, že opatrenia pre zabezpečenie Internetu nie sú nedobytná.

Užívatelia majú právo a môžu vykonávať svoje práva na prístup k svojim osobným údajom, na ich zrušenie, opravu a opozíciu, a tiež majú právo byť informovaní o poskytovanie svojich osobných údajov tretím stranám. Na tento účel môžu kontaktovať cambridgeinstitute.net prostredníctvom e-mailu info@cambridgeinstitute.net alebo na poštovej adrese: Plaza de España n º 6, 28008, Madrid.
Cambridge Institute neposkytne osobné údaje užívateľov tretím stranám, s výnimkou nevyhnutné na poskytovanie služby požadované užívateľom. Opatrenia, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, sú popísané v týchto Zásadách na ochranu osobných údajov.

Www.cambridgeinstitute.net používa cookies a technológie za účelom zvýšenia spoľahlivosti a užívateľského komfortu pri prehliadaní webových stránok. Tieto súbory cookies sú spájané iba s anonymný užívateľ a jeho počítačom, a neposkytujú meno a priezvisko užívateľa. Vďaka týmto cookies je možné, že cambridgeinstitute.net rozpozná používateľa potom, čo sa zaregistroval prvýkrát, aby bolo nutné, aby sa užívateľ registroval zakaždým pri prístupe do oblastí a služieb, ktoré sú určené výlučne pre neho.

Používané cookies nemôžu čítať dáta z vášho pevného disku alebo čítať súbory cookie vytvorené inými poskytovateľmi. Užívatelia majú možnosť nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby boli upozornení na príjem súborov cookies a dokonca zabrániť inštalácii cookies na svojom pevnom disku. Ak chcete používať sieť webových stránok www.cambridgeinstitute.net nie je nutné súhlasiť s inštaláciou cookies posielaných cambridgeinstitute.net, hoci toto môže z technických dôvodov ovplyvniť horšie komfort pri prehliadaní. Z právnych dôvodov, môže a musí cambridgeinstitute.net poskytnúť všetky informácie požadované príslušnými orgánmi podľa španielskeho práva v prípade príslušného súdneho príkazu, ktorý sa vystavuje len v prípade, keď je sudca presvedčený, že je užívateľ zapojený do nelegálnych aktivít.

Za tohto predpokladu a so zámerom spolupracovať s justíciou, môže cambridgeinstitute.net nahrávať a potom poskytnúť polícii, potom, čo sa polícia preukáže právne záväzným súdnym príkazom, informácie o IP adrese, ktorá identifikuje pripojenie užívateľa a jeho presný čas, užívateľské mená, heslá a ďalšie dáta. V každom prípade, IP adresy a časy pripojenia sú zaznamenané len u tých služieb, u ktorých je podozrenie, že ich užívateľ využíva nezákonne.