Právne upozornenie

Toto Právne upozornenie uvádza všeobecné informácie, ktoré sú všetci poskytovatelia informačných služieb povinní sprístupniť spotrebiteľom a užívateľom, a to nariadením článku 10 španielskeho zákona 34/2002, z 11. júla, o elektronických komunikáciách a elektronickom obchode.

Takto:
1)    VLASTNÍK WEBU
Cambridge Institute je organizácia zameraná na mimoškolské vzdelávanie, so sídlom na Plaza de España 6, 28008, Madrid (Španielsko), s identifikačným číslom organizácie A53866299 a zapísaná v obchodnom registri v Madride, zväzok 20031, oddiel 208, strana M-353 343. Telefón: (+34) 91 758 7556 • Fax: (+34) 91 540 0727, E-mail: info@cambridgeinstitute.net. Riaditeľ: Alfredo Arronde.

2)    PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRIJATIE
Tieto podmienky upravujú používanie služieb Cambridge Institute tak, že služby sú k dispozícii užívateľom portálu http://www.cambridgeinstitute.net zadarmo. Obsah tohto Právneho upozornenie sa môže zmeniť. Prijatie tohto právneho upozornenia užívateľom nadobudne platnosť v momente, kedy užívateľ vstúpi na web vlastníka.
Preto zakaždým, keď používateľ pristupuje na web vlastníka, musí pozorne prečítať toto Právne upozornenie. Tiež prístup na webové stránky http://www.cambridgeinstitute.net podlieha všetkým oznámením, podmienkam použitia a pokynom oznámených užívateľom Cambridge, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a / alebo upravujú toto Právne upozornenie.


3)    SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ WEBU
Užívateľ sa zaväzuje, že bude využívať služby, produkty a nástroje, ktoré ponúka Cambridge Institute prostredníctvom webu http://www.cambridgeinstitute.net podľa zákona a podľa tohto právneho oznámenia a podľa ďalších upozornení a pokynov, ktoré vojdú na známosť, rovnako ako podľa morálnych a verejne prijateľných noriem.
Všeobecne platí, že prístup k informáciám na webových stránkach vlastníka nevyžaduje žiadne predplatné alebo registráciu užívateľa. Bez ohľadu na vyššie uvedené, prístup k niektorým službám alebo produktom ponúkaných prostredníctvom tohto webu, môže podliehať predchádzajúcemu vyplnenie prihlasovacieho formulára, dotazníka, predplatnému alebo registráciu. Za týmto účelom užívateľ zaručuje pravosť a pravdivosť všetkých osobných údajov poskytovaných pri vypĺňaní registrácie alebo prihlasovacieho formulára.

Užívateľ sa zaväzuje a zodpovedá za udržiavanie všetkých poskytnutých informácií tak, aby boli vždy aktuálne. Spracovanie osobných údajov poskytnutých užívateľom sa bude realizovať v Cambridge Institute v súlade so Zásadami na ochranu osobných údajov publikovaných na tejto webovej stránke.

4)    PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Všetky registrované značky, obchodné názvy, ochranné známky, služby, obsah a informácie všetkého druhu, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, sú majetkom Cambridge Institute a nesmú byť reprodukované, distribuované, verejne oznámené, spracované alebo upravované bez povolenia Cambridge Institute. Obsahom tejto webovej stránky máme namysli, bez toho by tento zoznam bol konečný, text, fotografie, grafika, obrázky, softvér, odkazy a ďalšie audiovizuálne alebo zvukové obsahu, rovnako ako jeho grafický dizajn a zdrojové kódy.
Používateľ nesmie získať obsah tejto webovej stránky pomocou prostriedkov, alebo postupov s výnimkou tých, ktoré mu boli dané k dispozícii v prípade potreby, alebo tých, ktoré sú všeobecne používané na internete, za predpokladu, že tieto nepredstavujú riziko poškodenia alebo zakázanie webovej stránky a / alebo jej obsahu.
Všetky odkazy na webe Cambridge Institute na akýkoľvek výrobok, službu, proces, odkaz alebo akékoľvek iné informácie obsahujúce registrované značky, ochranné známky, obchodné názvy, alebo výrobcu alebo dodávateľa, atď, ktoré sú vo vlastníctve tretích strán, nepredstavujú alebo neznamenajú sponzorovanie zo strany Cambridge Institute.

5)    VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

a)    Obsah:
Údaje, text, informácie, obrázky alebo zvuky zverejnené na http://www.cambridgeinstitute.net webe sú uvedené len za účelom poskytnutia informácií pre všetky zainteresované užívateľa bez toho, aby ich prístup vytváral obchodné, zmluvné alebo profesionálny vzťah medzi užívateľmi Cambridge Institute. V prípade rozporu medzi informáciami obsiahnutými na webových stránkach a v tlačenej podobe, majú prednosť tie na webových stránkach. Upozorňujeme užívateľov, že pred akoukoľvek akciou vyplývajúce z obsahu tohto webu, musí najprv pristúpiť k overeniu informácií buď na telefóne (+34) 91 758 7556 alebo cez e-mail info@cambridgeinstitute.net

b)    Dostupnosť a kontinuita:
Cambridge Institute vylučuje do tej miery, do akej to umožňuje španielsky právny systém, všetku zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nedostatočnou dostupnosťou alebo kontinuitou prístupu na webové stránky a jej služieb. Prístup k informáciám a službám poskytovaných na týchto webových stránkach je v zásade na dobu neurčitú. Avšak, Cambridge Institute môže ukončiť alebo pozastaviť prístup k jeho stránkam kedykoľvek.


c)    Vírus a škodlivý kód:
Cambridge Institute vylučuje do tej miery, do akej to umožňuje španielsky právny systém, všetku zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vyplynúť z prítomnosti vírusov či iného škodlivého kódu v celom obsahu jeho stránok, ktoré môžu spôsobiť škodu v počítačovom systéme, v elektronickom dokumente alebo v užívateľskom súbore.

d)    Odkazy:
Cambridge Institute vylučuje do tej miery, do akej to umožňuje španielsky právny systém, všetku zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené užívateľom, ktorí využijú odkazy, adresára a nástroje vyhľadávania umožňujúce užívateľom prístup k webovým stránkam vlastnené a / alebo riadené tretími stranami.


e)    Zneužitie:
Cambridge Institute nie je zodpovedná za porušenie akékoľvek platné normy, ktoré sa môžu dopustiť používatelia pri prístup k webu a / alebo použitie informácií v ňom obsiahnutých. Tiež nie je zodpovedný za nelegitímne použitie obchodných názvov, ochranných známok alebo iných registrovaných značiek, ktoré nie sú majetkom Cambridge Institute, tretími osobami, ak sa objaví na webových stránkach.

6)    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak si chcete objednať niektorý z výrobkov alebo služieb na týchto webových stránkach, vyplňte prosím príslušný formulár s osobnými údajmi alebo registračný formulár. Cambridge Institute bude používať tieto osobné údaje v prísnom súlade s jeho Zásadami na ochranu osobných údajov obsiahnutých na tejto webovej stránke.

7)    OZNÁMENÍ
Všetky oznámenia alebo oznámenia zo strany užívateľov ku Cambridge Institute sa považujú za účinné a platné, pre všetky účely, ak sa doručí na Správne oddelenie niektorým z nasledujúcich spôsobov:


Podobne sú všetky oznámenia alebo oznámenia zo strany Cambridge Institute užívateľom účinné a platné, pre všetky účely, ak sa doručí jedným z týchto spôsobov:

  • Poštou na adresu, ktorú užívateľ vopred nahlásil Cambridge Institute.
  • Telefónnym hovorom alebo faxom na číslo, ktoré užívateľ vopred nahlásil Cambridge Institute.
  • E-mailom na e-mailovú adresu, ktorú užívateľ vopred nahlásil Cambridge Institute.

Za účelom prijatia oznámenia, je potrebné, aby užívateľ uvádzal svoje pravdivé a aktuálne osobné údaje a zaviazal sa informovať o prípadných zmenách.

8)    SÚDNY PROCES A JURISDIKCIE
Strany sa zaväzujú, podľa svojho uváženia, riešiť konflikty a vzdať sa akéhokoľvek iného právneho nároku na súde v mieste sídla užívateľa. Rovnako, Cambridge Institute ako člen organizácie CONFIANZA ONLINE a jej Etického kódexu, v prípade sporov týkajúcich sa kontraktácie on-line reklamy, ochrany osobných údajov a ochrany detí a mládeže na internete, môžu používatelia využiť na riešenie týchto sporov mimosúdnou proces organizácie CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).