banner-cae

CO JE TO “CAE: CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH”?

Skúška CAE testuje praktickú znalosť angličtiny na pokročilej úrovni a overuje všetky štyri jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písaný a hovorený prejav. Hodnotí sa tiež znalosť gramatiky a slovnej zásoby. Každý rok sa hlási k tejto skúške viac ako 50 000 kandidátov vo viac ako 60 krajinách.

Certifikát CAE je dokladom toho, že ovládate angličtinu na úrovni postačujúce na štúdium na vysokej škole s angličtinou ako vyučovacím jazykom. Dokladá schopnosť výborne využívať angličtinu v práci, v ktorej je znalosť angličtiny nevyhnutná, napríklad v oblastiach ako sú obchod, medicína a rôzne technické odbory.

Držiteľ certifikátu CAE dokáže využívať angličtinu vo veľmi širokom rozsahu - môže sa aktívne zúčastňovať stretnutí a diskusií, dokáže jasne vyjadriť svoje názory, rozumie zložitým textom, okrem iného obchodnú korešpondenciu a hlásením.

CAE zodpovedá úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Viac informácií

ČÁSTI ZKOUŠKY

 

Skúška CAE sa skladá z piatich častí (tzv. Papers):

  • Čítanie (Reading) tvorí 20% z konečnej známky
  • Písanie (Writing) tvorí 20% z konečnej známky
  • Use of English (Využitie jazykových štruktúr) tvorí 20% z konečnej známky
  • Počúvanie (Listening) tvorí 20% z konečnej známky
  • Hovorený prejav (Speaking) tvorí 20% z konečnej známky

-Paper 1: Čítanie (Doba trvania 1 hodina y 15 minút)
V tejto časti skúšky sa overuje schopnosť čítať a porozumieť textom rôzneho typu napr. z novín, časopisov, letákov a informačných brožúr. Kandidáti majú preukázať, že vie v textoch nájsť konkrétne podrobné informácie, pochopiť ich všeobecný zmysel, domyslieť si bezprostredne vyjadrené významy, pochopiť prístup jednotlivých postáv k popisovaným záležitostiam a ich názory na rôzne témy.

Cvičenie v tejto často skúšky naje formu výberu jednej z niekoľkých ponúknutých odpovedí, doplňovanie medzier v texte, zostavovanie častí textov.

-Paper 2: Písanie (Doba trvania: 1 hodina y 30 minút)
V tejto časti skúšky je potrebné napísať dva texty, prvý o dĺžke 180-220 slov a druhý o dĺžke 220-260 slov. Jedná sa napríklad o článok, list, zápis, poznámku alebo správu, úryvok letáku alebo brožúry, recenziu, inzerát či návrh.

Téma prvá práca je povinné pre všetkých kandidátov, druhé je možné si vybrať z niekoľkých možností, okrem iného aj na základe uvedenej čítania.

-Paper 3: Use of English (Doba trvania: 1 hodina)
V tejto časti skúšky je potrebné preukázať schopnosť využitia angličtiny pri výbere vhodného slova z ponúknutých možností, doplňovanie chýbajúcich slov a slovných spojení do textu, prevádzanie slovných druhov v texte, preformulovanie viet a vyjadrenie.

-Paper 4: Počúvanie (Doba trvania: 40 minút)
V tejto časti skúšky sa overuje schopnosť porozumenia hovorenému jazyku v rôznych situáciách. Nahrávky sú rôzneho typu, napr. rozhovory, prednášky, diskusie, interview, rozhlasové relácie alebo správy.

V nahrávkach sa objavujú rôzne prízvuky. Hodnotí sa schopnosť zachytiť podrobné informácie a porozumieť všeobecnému zmysle vypočutých úryvkov, odhadnúť postoje a názory, ktoré prejavujú postavy z nahrávok.

Úlohy v tejto časti skúšky majú formu výberu jednej z niekoľkých ponúknutých odpovedí, priraďovanie, doplňovanie vynechaných miest v texte.

-Paper 5: Hovorený prejav (Doba trvania: cca 15 minút)
Tejto časti skúšky sa zúčastňujú dvaja skúšajúci a dvaja kandidáti. Jeden skúšajúci kladie otázky kandidátom, druhý počúva. Prvá fáza je rozhovor so skúšajúcim na témy blízka kandidátovi, ako sú napr. rodina, denný režim, trávenie voľného času a pod.

V druhej časti dostane každý skúšaný dve ilustrácie, ktoré asi 1 minútu popisuje a porovnáva. Po výpovedi každého kandidáta je druhý kandidát požiadaný o krátku odpoveď na otázku spojenú s popisovaným témou.

Tretia fáza je úloha, ktorú rieši spolu obaja kandidáti na základe ilustrácií prijatých od skúšajúceho a ústnych pokynov.

V poslednej fáze hovoria kandidáti sa skúšajúcim na témy, o ktorých sa hovorilo v tretej fáze.

REGISTRÁCIA NA SKÚŠKU

Skúška sa koná každoročne v júni a v decembri.

Skúšku CAE je možné vykonať v akomkoľvek autorizovanom testovacom stredisku. Existuje viac ako 2400 schválených centier v 130 krajinách.

Pre registráciu na skúšku CAE by uchádzači mali kontaktovať autorizované testovacie stredisko najmenej desať týždňov pred samotnou skúškou. Nie je možné registrovať sa priamo cez UCLES.

OPRAVA SKÚŠKY A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Po skončení skúšky sú všetky skúškové hárky poslané do Cambridge, kde sú tiež opravované.

Dohľad nad skúšajúcimi u hovorené časti skúšky vykonáva prísediaci, ktorí sú za týmto účelom vyškolení.

Existuje päť stupňov (ne) úspešného zloženia skúšky CAE:

  • A, B, C (prospel)
  • D, E (neprospel)

Konečný výsledok sa vypočítava sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých častiach skúšky.

Osem týždňov po skúške dostane každý kandidát písomnú správu, ktorá ukazuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých častiach skúšky. Ak skúšku zložíte, dostanete zhruba po troch mesiacoch certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, ktorý platí celý život.

KVALITA A NEZAUJATOSTI


Skúšky EFL (Angličtina ako cudzí jazyk) z Cambridge majú vysokú prestíž a medzinárodné uznanie. Prekonanie EFL skúšky vyžaduje v priemere tri roky práce.

Aby bolo zabezpečené, že skúšobné materiál je vhodný pre všetky etnické, vzdelávacie a kultúrne oblasti, používa sa metóda "predbežné skúšky", prostredníctvom ktorej sa experimentuje so študentmi príslušnej úrovne pred zostavením oficiálne skúšky.

UCLES pracuje s plne kvalifikovanými odborníkmi, ktorí navrhujú a opravujú písomné skúšky, rovnako tak aj ústnu časť.

Predtým než sa nejaká škola alebo iná inštitúcia stane centrom EFL overená samotnú Cambridge, musia prejsť prísnym výberovým konaním.

UCLES

 

The University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) bola založená v roku 1858 ako oddelenie University of Cambridge a stala sa najdôležitejšie hodnotiace školou na svete v oblasti vzdelávania.

UCLES začala organizovať skúšky EFL v roku 1913. V súčasnej dobe ponúka širokú škálu služieb: špecializované testy z obchodnej angličtiny, akademickú angličtinu, angličtinu pre deti, rovnako ako certifikáty a diplomy.

Každý rok sa prihlási ku skúškam EFL z Cambridge asi 700 000.

ALTE

Členovia ALTE (Asociácia jazykových skúšobných inštitúcií v Európe) vyvinuli škálu piatich stupňov na označenie úrovne jazyk, ktorá slúži ako európsky ukazovateľ jazykových znalostí. Všetky Cambridgeské skúšky sú kontrolované podľa tejto škály.

end faq