banner-cpe

Čo je to CPE: CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH?

Skúška CPE testuje praktickú znalosť angličtiny na pokročilej úrovni a overuje všetky štyri jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písaný a hovorený prejav. Hodnotí sa tiež znalosť gramatiky a slovnej zásoby. Každý rok sa hlási k tejto skúške viac ako 60 000 kandidátov vo viac ako 70 krajinách.

CPE zodpovedá úrovni C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Je to najvyššia možná úroveň skúšky. V tejto úrovni má studní takú znalosť angličtiny, ktorá mu umožňuje jej výborné využitie vo väčšine situácií a zároveň je porovnateľná s úrovňou znalosti angličtiny vzdelaného rodeného hovorcu.

Skúška CPE testuje praktickú znalosť angličtiny na najvyššej úrovni pokročilosti a overuje všetky štyri jazykové zručnosti - čítanie, počúvanie, písaný a hovorený prejav. Hodnotí sa tiež znalosť gramatiky a slovnej zásoby. Tieto znalosti sú overované na materiáloch, vychádzajúcich z každodenných situácií.


Viac informácií

ČÁSTI ZKOUŠKY

Skúška CPE sa skladá z piatich častí (tzv. Papers), každá časť má hodnotu 20% z konečnej známky.

-Paper 1 - Reading (Doba trvania: 1 hodina y 30 minút)
V tejto časti skúšky sa overuje schopnosť čítať a porozumieť textom pochádzajúcim z rôzneho typu literárnych diel, novín, časopisov a neliterárnych prejavov. Kandidáti musia preukázať, že plne rozumie čítaným textom na úrovni jednotlivých slov, vyjadrenie, viet a odsekov a tiež, že plne chápu text ako celok.

-Paper 2 - Writing (Doba trvania: 1 hodina y 30 minút)
V tejto časti skúšky je potrebné napísať dve práce, každá o dĺžke asi 300-350 slov. Môžu to byť texty ako listy, články, hlásenie alebo recenzie. Je nutné riadiť sa pokynmi zadania.

-Paper 3 - English in Use (Doba trvania: 1 hodina y 30 minút)
V tejto časti skúšky je potrebné preukázať schopnosť využitia angličtiny pri dopĺňaní chýbajúcich slov a slovných spojení do textu, preformulovanie viet a vyjadrenia, pri odpovedaní na otázky a pri písaní krátkeho súhrnu.

-Paper 4-Listening (Doba trvania: cca 40 minút)
V tejto časti sa overuje schopnosť porozumenia hovorenému jazyku v rôznych každodenných situáciách. Nahrávky sú rôzneho typu, napr diskusie, prednášky a rozhovory.

-Paper 5 - Speaking (Doba trvania: cca 19 minút)
Tejto časti skúšky sa zúčastňujú dvaja skúšajúci a dvaja kandidáti. Jeden skúšajúci kladie otázky kandidátom, druhý počúva rozhovor.

Ústna skúška sa skladá z troch častí: rozhovore sa skúšajúcim; úlohy, ku ktorej je potrebná spolupráca dvoch kandidátov a individuálnych výpovedí - súhrnov; záverečnej diskusie. Skúšajúci rieši úlohy na základe získaných ilustrácií a textov.

REGISTRÁCIA NA SKÚŠKU

Skúška sa koná každoročne v júni a v decembri.

Skúšku CPE je možné vykonať v akomkoľvek autorizovanom testovacom stredisku. Existuje viac ako 2400 schválených centier v 130 krajinách. Mnoho stredísk prijíma aj kandidátov, ktorí nie sú študenti strediska. Zoznam autorizovaných testovacích stredísk nájdete na www.cambridge-efl.org.uk.

Pre registráciu na skúšku CPE by uchádzači mali kontaktovať autorizované testovacie stredisko najmenej desať týždňov pred samotnou skúškou. Nie je možné registrovať sa priamo cez UCLES.

OPRAVA SKÚŠKY A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Po skončení skúšky sú všetky skúškové hárky poslané do Cambridge, kde sú tiež opravované vysoko kvalifikovanými profesionálmi.
Dohľad nad skúšajúcimi u hovorené časti skúšky vykonáva prísediaci, ktorí sú za týmto účelom vyškolení.

Existuje päť stupňov (ne) úspešného zloženia skúšky CPE:

  • A, B, C (prospel)
  • D, E (neprospel)

Konečný výsledok sa vypočítava sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých častiach skúšky.
Osem týždňov po skúške dostane každý kandidát písomnú správu, ktorá ukazuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých častiach skúšky. Ak skúšku zložíte, dostanete zhruba po troch mesiacoch certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, ktorý platí celý život.

KVALITA A NEZAUJATOSTI


Skúšky EFL (Angličtina ako cudzí jazyk) z Cambridge majú vysokú prestíž a medzinárodné uznanie. Prekonanie EFL skúšky vyžaduje v priemere tri roky práce.
Aby bolo zabezpečené, že skúšobné materiál je vhodný pre všetky etnické, vzdelávacie a kultúrne oblasti, používa sa metóda tzv "predbežné skúšky", prostredníctvom ktorej sa experimentuje so študentmi príslušnej úrovne pred zostavením oficiálne skúšky.

UCLES pracuje s plne kvalifikovanými odborníkmi, ktorí navrhujú a opravujú písomné skúšky, rovnako tak aj ústnu časť.

Predtým než sa nejaká škola alebo iná inštitúcia stane centrom EFL overená samotnú Cambridge, musia prejsť prísnym výberovým konaním.

ALTE

Členovia ALTE (Asociácia jazykových skúšobných inštitúcií v Európe) vyvinuli škálu piatich stupňov na označenie úrovne jazyk, ktorá slúži ako európsky ukazovateľ jazykových znalostí. Všetky Cambridgeské skúšky, nech zo všeobecnej či odbornej angličtiny, sú kontrolované podľa tejto škály.

end faq