first certificate

ČO JE TO „FCE: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH“?

Cambridgeská skúška FCE je skúška vyššej strednej úrovne pre študentov angličtiny. Každý rok sa hlási k tejto skúške viac ako 250 000 kandidátov vo viac než 100 krajinách. FCE je tretia na stupnici Cambridgeských skúšok.

Certifikát FCE svedčí o tom, že ovládate angličtinu na úrovni, ktorá stačí k jej praktickému využitiu pri práci v kancelárii aj na poste manažéra. Znalosť angličtiny, ktorú dokazuje certifikát FCE, bude predovšetkým užitočná v prípade, keď vaša práca vyžaduje časté kontakty s cudzincami. Držitelia certifikátu FCE si poradí is vedením obchodnej korešpondencie a telefonáty, budú schopní sa zúčastniť školenia vedených v angličtine, využívať anglickej učebnice a čítať články v angličtine.

Rovnako ako všetky Cambridgeské skúšky, tiež FCE pokrýva štyri hlavné jazykové zručnosti: čítanie, písanie, hovorený prejav a počúvanie. Okrem toho, sa rozširujú znalosti gramatiky a slovnej zásoby, rovnako ako študentovho schopnosť komunikovať anglicky v reálnych situáciách.

FCE je uznávaná veľkým počtom zamestnávateľov a rôznymi vzdelávacími inštitúciami na celom svete.

FCE zodpovedá úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Viac informácií

ČASTI SKÚŠKY

Skúška FCE sa skladá z piatich častí (tzv. Papers):

  • Čítanie (Reading) tvorí 20% z konečnej známky
  • Písanie (Writing) tvorí 20% z konečnej známky
  • Use of English (Využitie jazykových štruktúr) tvorí 20% z konečnej známky
  • Počúvanie (Listening) tvorí 20% z konečnej známky
  • Hovorený prejav (Speaking) tvorí 20% z konečnej známky

-Paper 1: Čítanie a písanie (Doba trvania: 1 hodina)
V tejto časti skúšky sa overuje schopnosť čítať a porozumieť textom rôzneho typu napr. z novín a časopisov. Kandidáti by mali preukázať, že rozumie podrobnostiam aj všeobecnému zmysle skúšobných textov a vie si domyslieť aj významy, ktoré nie sú vyjadrené bezprostredne.

Úlohy v tejto časti skúšky majú formu výberu jednej z niekoľkých ponúknutých odpovedí, doplňovanie medzier v texte, zostavovanie častí textov.

-Paper 2: Počúvanie (Doba trvania: 1 hodina a 20 minut)
V tejto časti skúšky je potrebné napísať dva texty, prvý o dĺžke 120-150 slov a druhý o dĺžke 120-180 slov. Jedná sa napríklad o email, list, článok do novín, správu z nejakej udalosti, recenziu, žiadosť alebo esej.

Téma prvá práca je povinné pre všetkých kandidátov, druhé je možné si vybrať z niekoľkých možností, okrem iného aj na základe uvedenej čítania.

- Paper 3: Use of English (Doba trvania: 45 minút)
V tejto časti skúšky je potrebné preukázať schopnosť využitia angličtiny pri výbere vhodného slova z ponúknutých možností, doplňovanie chýbajúcich slov a slovných spojení do textu, prevádzanie slovných druhov v texte, preformulovanie viet a vyjadrenie.

-Paper 4: Počúvanie (Doba trvania: 40 minút)
V tejto časti skúšky sa overuje schopnosť porozumenia hovorenému jazyku v rôznych situáciách. Nahrávky môžu zahŕňať rozhovory, prednášky, diskusie, interview, rozhlasové relácie alebo správy.

Všetky nahrávky, v ktorých sa objavujú rôzne druhy prízvuku, začuje kandidáti dvakrát. Hodnotí sa schopnosť zachytiť podrobné informácie a tiež porozumieť všeobecnému zmysle vypočutých úryvkov.

Úlohy, ktoré je potrebné riešiť v tejto časti skúšky, sú výber jednej z niekoľkých ponúknutých odpovedí, doplňovanie vynechaných miest v texte.

-Paper 5: Hovorený prejav (Doba trvania: 14 minut)

Tejto časti skúšky sa zúčastňujú dvaja skúšajúci a dvaja kandidáti. Jeden skúšajúci kladie otázky kandidátom, druhý počúva. Prvá fáza je rozhovor so skúšajúcim na témy blízka kandidátovi, ako sú napr rodina, denný režim, trávenie voľného času a pod.

V druhej časti dostane každý kandidát dve farebné ilustrácie, ktoré asi 1 minútu popisuje a porovnáva. Po výpovedi každého skúšaného je druhý kandidát požiadaný o krátku odpoveď na otázku spojenú s popisovaným témou.

Tretia fáza je úloha, ktorú rieši obaja kandidáti spolu na základe ilustrácií prijatých od skúšajúceho.

V poslednej fáze skúšania hovoria kandidáti sa skúšajúcim na témy, o ktorých sa hovorilo v tretej fáze.

REGISTRÁCIA NA SKÚŠKU

Skúška sa koná každoročne v marci, v júni a v decembri. Skúšku FCE je možné vykonať v akomkoľvek autorizovanom testovacom stredisku. Existuje viac ako 2400 schválených centier v 130 krajinách.

Pre registráciu ku skúške FCE by uchádzači mali kontaktovať autorizované testovacie stredisko najmenej desať týždňov pred samotnou skúškou. Nie je možné registrovať sa priamo cez UCLES.

OPRAVA SKÚŠKY A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Po skončení skúšky sú všetky skúškové hárky poslané do Cambridge, kde sú tiež opravované.

Dohľad nad skúšajúcimi u hovorené časti skúšky vykonáva prísediaci, ktorí sú za týmto účelom vyškolení.

Existujú päť stupňov (ne) úspešného zloženia skúšky FCE:

  • A, B, C (prospel)
  • D, E (neprospel)

Konečný výsledok sa vypočítava sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých častiach skúšky.

Osem týždňov po skúške dostane každý kandidát písomnú správu, ktorá ukazuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých častiach skúšky. Ak skúšku zložíte, dostanete zhruba po troch mesiacoch certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, ktorý platí celý život.


end faq