ČO JE TO „PET: PRELIMINARY ENGLISH TEST“?

Cambridgeská skúška PET je skúška nižšej strednej úrovne pre študentov angličtiny. Každý rok sa hlási k tejto skúške viac ako 70 000 kandidátov vo viac ako 80 krajinách. PET je druhá na stupnici Cambridgeských skúšok.

Úspešné zvládnutie tejto skúšky znamená, že študent zvládne komunikáciu v angličtine v rôznych životných a pracovných situácií.

Rovnako ako všetky Cambridgeské skúšky, aj PET pokrýva štyri hlavné jazykové zručnosti: čítanie, písanie, hovorený prejav a počúvanie. Okrem toho, sa rozširujú znalosti gramatiky a slovnej zásoby, rovnako ako študentovho schopnosť komunikovať anglicky.

PET zodpovedá úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.


Viac informácií

ČÁSTI ZKOUŠKY

Skúška PET sa skladá z troch častí (tzv. Papers):

Čítanie a písanie (Reading and Writing) tvorí 50% z konečnej známky

Počúvanie (Listening) tvorí 25% z konečnej známky

Hovorený prejav (Speaking) tvorí 25% z konečnej známky

-Paper 1: Čítanie a písanie (Doba trvania: 1 hodina a 30 minút)
Očakáva sa, že kandidáti rozumejú verejným plagátom a nápisom. Musí tiež extrahovať dáta z krátkych textov, preukázať pochopenie postavenie spisovateľa a stanoviská, ktoré môžu vyvolať v čitateľovi.

Pokiaľ ide o písanie, kandidáti by mali byť schopní popísať udalosti a situácie a vyjadriť svoje názory.

-Paper 2: Počúvanie (Doba trvania: cca 30 minút)
Kandidáti musia byť schopní porozumieť dialógom a extrahovať z nich dáta.

-Paper 3: Hovorený prejav (Doba trvania: cca 11 minút)
Kandidáti sú skúšaní v pároch. Dva skúšajúci vyhodnocujú ústny prejav oboch kandidátov, ktorí musia pochopiť otázky a vhodne na ne reagovať.

REGISTRÁCIA NA SKÚŠKU

Skúška sa koná šesťkrát do roka: v marci, v máji, v júni (dva termíny), v novembri av decembri. Skúšku PET je možné vykonať v akomkoľvek autorizovanom testovacom stredisku. Existuje viac ako 2400 schválených centier v 130 krajinách.

Pre registráciu na skúšku PET by uchádzači mali kontaktovať autorizované testovacie stredisko najmenej desať týždňov pred samotnou skúškou. Nie je možné registrovať sa priamo cez UCLES.

OPRAVA SKÚŠKY A ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV

Po skončení skúšky sú všetky skúškové hárky poslané do Cambridge, kde sú tiež opravované.

Dohľad nad skúšajúcimi u hovorené časti skúšky vykonáva prísediaci, ktorí sú za týmto účelom vyškolení.

Existujú štyri stupne (ne) úspešného zloženia skúšky PET: prospel s úspechom, prospel, skoro prospel a neprospel. Konečný výsledok sa vypočítava sčítaním dosiahnutých bodov v jednotlivých častiach skúšky.

Päť alebo šesť týždňov po skúške dostane každý kandidát písomnú správu, ktorá ukazuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých častiach skúšky. Ak skúšku zložíte, dostanete zhruba po desiatich týždňoch certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, ktorý platí celý život.

end faq